KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Aralkree Shakar
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 11 September 2010
Pages: 74
PDF File Size: 8.32 Mb
ePub File Size: 16.53 Mb
ISBN: 494-8-89771-644-3
Downloads: 71170
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zolonris

Kabelska televizija i Internetfree-zg. The New Ossy Distribuivni Route 8. Postoje tri osnovna naina prenosa tog signala: Televizija i uticaj televizije na drutvo – seminarski rad Documents. Nemanjina povelja Splianima Documents. Oblik i neravnine na radio talasima se menjaju usled smetnji i umova i zbog toga je nemogue da se kvalitet analognog signala potpuno sauva.

Postupak se izvodi pod slstem pri emu se za zavarivanje koristi elektrina energija. Tipian kablovski sitem se sastoji od tri osnovna elementa.

Skeniranje svake scene vri se 25 puta u sekundi ime se stvara kontinuirani elekrini odnosno video signal.

Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr. Koaksijalni kablovi se najvie koriste u digitalnom prenosu, jer su tada isplativiji zbog manjih gubitaka. Televizija, reprezentacija i rod Documents.

Prednost optikih kablova su: Na ulasku u optiko vlakno elektrini signal se konvertuje u svetlost, a na prijemu se pretvara ponovo u elektrini signal. Kablovska i Internet Televizija – Seminarski Documents. Televizijski prijemnik radi obrnuto od televizijske kamere: Tako dobijamo sliku veoma blisku originalnoj slici koja se emituje iz studija udaljenih nekoliko hiljada kilometara.

Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea. Analogna televizijaKod analogne televizija se koriste razliiti video-standardi za format slike. Radojkovi -O Sokalnicima Documents.

  1998 BLAZER OWNERS MANUAL PDF

Kablovski distributivni sistemKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Na odreenim udaljenostima se nalaze optiki vorovi nodovi ili linijski pojaavai, a mnogi od njih su i distribucioni pojaavai iz kojih se signal sprovodi dalje kroz napojni kabl ali se i odvodi do okolnih korisnika kroz odvodne kablove koji su manji u preniku 11mm.

Sisstem rada televizijePrincip rada televizije zasnovan je na ideji da se slike pretvore u elektrine signale koji se u obliku radio talasa emituju u etar. Razlog tome je to topologija sistem podsea na strukturu drveta sa stablom. Prenosni medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti. Prvo pravo reenje javlja se u Sjedinjenim Amerikim Dravama u obliku provodnika ice smetenog unutar drugog cev i naziva se koaksijalnim vodom jer oba provodnika imaju istu osnovinu.

Razlika izmeu digitalnog i analognog signala je u tome to kod digitalnog signala ili imate signal ili nemate. Iza ploe nalaze se filteri koji svetlost razlau na primarne boje crvenu plavu i zelenu. Ureaj kroz koji se to distrlbutivni je optiki transmiter. Do pre deceniju povezivanje elemenata kablovskog sistema bilo je skoro iskljuivo koaksijalnim kablom.

Taj signal sa tog udaljenog mesta je potrebno dovesti do glavne stanice. Jedan od nunih problema je krutost nesimetrinih vodova to znai njihovo tee polaganje i ravanje.

Kablovski distributivni sistem – Serbo Croatian-English Dictionary

Problem u upotrebi koaksijalnih vodova bio je nastavljanje koaksijalnih tuba to se reilo termikim putem lemljenjem ili zavarivanjemno kod takvih zahvata u sluaju pregrevanja moe doi do oteenja dixtributivni, pa se spajanje izvodi uz hlaenje. Druga komponenta je ve pomenuta glavna stanica. Oni sprovode signal na vee udaljenosti i zato su oni ili optiki ili koaksijalni kablovi sa veim prenikom 19mm.

Syringe Pumps More Theyre Simple!

  JUDITH MCNAUGHT A KINGDOM OF DREAMS PDF

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Ta lokacija antena moe biti i na nekom udaljenom mestu vrh brda ili krov neke visoke zgrade gde je kvalitet signala zadovoljavajui. Izloenost, povjerenje i manipulacije: Phase Alternating Line koji prenosi 25 slike odnosno 50 poluslika u sekundi koje imaju po linijaSECAMNTSC – koji prenosi 30 slike odnosno 60 poluslika u sekundi koje imaju po linijaAnalogno emitovanje znai da je slika sadrana u samom radio talasu.

Topovi takoe primaju informaciju o sinhronizaciji slike i tona. Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu. Analogna televizija 16 19 Digitalna televizija Rumeni Nesimetrini kablovski vodovi javljaju se zbog potrebe za vodovima koji oko sebe nee iriti ometajue elektromagnetno polje i time ometati druge vodove.

Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. Ta priprema je u stvari pretvaranje elektrinog signala u svetlosni signal za prenos kroz fiberoptik kablove. Da bi se sve ovo dogodilo neophodna je televizijska kamera. Takav signal se dalje kombinuje sa signalom nekih specijalnih servisa kao to je Internet i priprema za slanje kroz distributivnu mreu.

Kako evropski televizijski standard PAL radi na principu linija to znai da da mlaz elektrona u jednoj sekundi 25 puta ispie linija. U glavnoj stanici se primaju signali iz razliitih izvora, koji se zatim obrauju i alju kroz kablovsku mreu.

Tv signal to znai da je kod njih slabljenje veliko pa razmak izmeu pojaivaa distributjvni biti relativno mali. U manjim sistemima su antenski sistem i glavna stanica najee na istom mestu.

Video kamera funkcionie na sledeem principu: Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika imaju dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od polivinihlorida Pvc-a.

VPN